De Transitiecommissie Sociaal Domein is in september 2014 door het kabinet voor een periode van twee jaar opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. De commissie kiest voor een aanmoedigende rol richting gemeenten als gesprekspartner en wil een bijdrage geven aan het trekken van lessen uit zowel positieve ervaringen als knelpunten. De commissie rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de vier direct betrokken ministeries (BZK, VWS, SZW en V&J), gemeenten en de VNG zitting hebben. Op 30 september 2016 heeft de commissie haar taken afgerond.