Transitiecommissie benoemt vijf uitdagingen voor thuisondersteuning

De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) heeft de Toekomstvisie Thuisondersteuning aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Deze toekomstvisie is het resultaat van de opdracht aan de TSD om gemeenten, thuiszorgorganisaties en vakbonden te ondersteunen bij het opstellen van een toekomstgerichte werkagenda. Vijf uitdagingen worden benoemd voor de toekomst van de thuisondersteuning, zowel op het vlak van innovatie als van samenwerking met eerstelijnszorg, organisatie binnen de sector, als van perspectief voor werknemers.

Namens de TSD adviseert commissielid Doekle Terpstra de staatssecretaris de uitwerking van de toekomstvisie met urgentie en voortvarendheid op te pakken. Doekle Terpstra “Ik ben blij dat er steeds meer draagvlak komt voor goede voorwaarden voor de mensen die werken in de thuiszorg. Er is een grote stap gezet in december, toen Van Rijn een akkoord heeft gesloten met vakbonden en gemeenten. Het kwaliteitskader van de code wordt nu vastgelegd in een Algemene maatregel van bestuur. Samen met de toekomstvisie biedt dat een goede basis voor de branche.”

Grote veranderingen
De afgelopen jaren hebben grote veranderingen plaatsgevonden in de zorg en ondersteuning. Wettelijke kaders zijn hervormd en een deel van de taken is met budgetkortingen gedecentraliseerd naar gemeenten. In het eerste jaar van de hervorming heeft de nadruk gelegen op het waarborgen van de continuïteit van zorg en ondersteuning. Bij het inkopen van zorg moesten gemeenten en zorgaanbieders vanwege de bezuinigingsopgave streven naar een goede kwaliteit-prijs verhouding. De budgetkortingen hebben echter bij de bedrijfsvoering in de branche tot grote problemen geleid voor een aantal aanbieders. En ook zijn de arbeidsvoorwaarden in de sector onder druk komen te staan. Om hier iets aan te doen is vorig jaar door de TSD de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning ontwikkeld.

Thuisondersteuning
Bij thuisondersteuning gaat het om allerhande praktische hulp in de thuissituatie. De benodigde thuisondersteuning verschilt van persoon tot persoon, is dus altijd maatwerk. Het kan gaan om huishoudelijk werk, begeleiding, gezelschap, eenvoudige vormen van persoonlijke verzorging, maar ook om het verlichten van ondersteuning die mantelzorgers bieden, een informatieknooppunt bieden voor familie of het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie; dreigende (financiële) problematiek, eenzaamheid, beginnende dementie en is er op gericht om zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning te voorkomen.

Toekomstvisie: vijf uitdagingen
De Toekomstvisie formuleert vijf uitdagingen en geeft advies aan gemeenten, aanbieders, zorgverzekeraars, werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en de rijksoverheid om deze uitdagingen concreet te vertalen naar nieuwe, praktische oplossingen voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk:

1. Creëer nieuwe vormen thuisondersteuning
2. Stimuleer samenwerking tussen het sociaal domein en (curatieve) eerstelijnszorg
3. Ontwikkel perspectief voor werknemers en werkzoekenden
4. Verbeter de betaalbaarheid en de kansen voor reguliere banen
5. Versterk de organisatie

De uitwerking van deze punten kan gevonden worden in het bijgevoegde document.

De Transitiecommissie Sociaal Domein
De TSD is vorig jaar door het kabinet opgericht om een vinger aan de pols te houden in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein. TSD bestaat uit Han Noten (voorzitter), Doekle Terpstra (tevens voorzitter Interventieteam Langdurige Zorg), en Jenneke van Veen.

De TSD rapporteert aan de Regietafel Decentralisaties waarin de vier direct betrokken ministeries (BZK, VWS, SZW en V&J) , gemeenten en de VNG zitting hebben.